Fabrika za proizvodnju elektronskih uređaja Ei FEU "Pionir" je osnovana 24.04.1960. godine, izdvajanjem iz fabrike "PUPIN", a u okviru "Elektronske industrije". Prvo sedište fabrike bilo je na lokaciji Dušanovac, u ulici Milovana Bondžulića. Inicijalni proizvodni program su činili Elektronski Merni Instrumenti (EMI), telegrafski radio-uređaj za prenos informacija TELEGRAFIJOM - primenom MORZE-ove azbuke i brodski UKT-FM i KT-AM radio-uređaji.

Program razvoja i proizvodnje Elektronskih Mernih Instrumenata traje do 1976. god. kada se potpuno gasi. U ovom periodu proizvedeno je preko 25 tipova raznih instrumenata. Proizvodnja UKT-FM radio-uređaja (uređaji "prve generacije"), počinje po dobijanju licence Italijanske firme "PRODEL".

Paralelno se u Odeljenju za razvoj UKT radio-uređaja pristupa detaljnoj pripremi projektovanja i razvoja, a takođe i tehnološkoj pripremi za proizvodnju originalnih prenosnih, mobilnih, fiksnih i repetitorskih radio-uređaja. Početkom 1962. godine završava se razvoj prenosne radio-stanice, sa snagom predajnika od 1W, kompletno izrađene u tranzistorskoj tehnologiji. Nakon usvajanja tehnoloških postupaka, počela je proizvodnja ove prve UKT FM radio-stanice iz domaćeg razvoja.

1965. godine je završen razvoj i ispitivanje "druge generacije" radio-uređaja, čija proizvodnja počinje početkom 1966. godine. Istovremeno je konstatovano da raspoloživi prostor na lokaciji Dušanovac nije adekvatan za planirani obim proizvodnje UKT i KT radio uređaja. Donosi se poslovna odluka da se proizvodnja sa delom razvoja podeli na dva programa, UKT i KT, sa i dalje istim nazivom fabrike - Ei Pionir. Program UKT se seli u prostorije tadašnje fabrike Ei Nikola Tesla u Bulevaru Revolucije, dok se program KT seli u prostorije tadašnje fabrike Ei VF u Cvetnoj ulici, u Zemunu.

1971. godine izgrađena je, na lokaciji Batajnički put 23 u Zemunu, nova poslovna zgrada sa ukupnim poslovnim prostorom od 7.064 m2 (u ovom prostoru fabrika Ei Pionir UKT posluje i danas). Savremena organizaciona postavka sa preko 800 radnih mesta, uz nabavku savremene opreme za razvoj i proizvodnju radio-uređaja, omogućila je ponovo objedinjavanje proizvodnje iz UKT i KT programa. Konačno prostorno razdvajanje je izvršeno 1985. godine, izgradnjom još jedne poslovne zgrade na istoj lokaciji, u koju je premešten KT program.

U novom poslovnom ambijentu dolazi do snažne ekspanzije razvojnih i proizvodnih kapaciteta fabrike. Uvođenjem "treće generacije" radio-uređaja proizvodni kapacitet se podiže na preko 4000 jedinica godišnje, uz postizanje značajnih izvoznih rezultata (pre svega na tržištu SSSR).

Decembra 1977. godine, saglasno ustavnim principima SFRJ i tada važećem Zakonu o Udruženom Radu (ZUR), izvršena je transformacija "Elektronske industrije" i konstituisana je Složena Organizacija Udruženog Rada (SOUR Ei), sa više Radnih Organizacija. Od tada fabrika "Pionir" posluje u okviru Radne Organizacije pod nazivom "TELEKOMUNIKACIJE ", sa sedištem u Beogradu.

Iste godine započinje proizvodnja "četvrte generacije" radio-uredaja iz spostvenog razvoja, koje karakteriše ugradnja performansi neophodnih za formiranje sistema za identifikaciju i selektivni poziv (ISP). Na bazi ovih radio-uređaja koncipirani su različiti sistemi za daljinski nadzor i upravljanje resursima.

U okviru vojnog programa fabrike, a u saradnji sa Vojno tehničkim institutom, 1983. godine počinje proizvodnja uređaja za kripto zaštitu govornih informacija.

1985. godine završen je razvoj Sistema za Automatsko Komandovanje Saobraćajem (SAKS). U narednim godinama izvršene su značajne isporuke ove opreme Gradskom saobraćajnom preduzeću u Moskvi (SSSR). U ovom periodu je puštena u rad mašina za lemljenje štampanih ploča putem kalajnog talasa. Primenom ove nove tehnologije lemljenja postignut je bolji kvalitet, dok je instalirani proizvodni kapacitet fabrike podignut na 10.000 komada radio-uređaja godišnje.

1985. godine završen je razvoj i tehnološko ispitivanje prvog radio-uređaja sa digitalnom sintezom frekvencija (MRS 500). U toku dugogodišnjeg perioda proizvodnje izvršen je veliki broj modifikacija u cilju poboljšanja performansi i prilagođavanja zahtevima korisnika, čime je nastala široka lepeza VHF/UHF primopredajnika "pete generacije".

1988. i 1989. godine izvršena je rekonstrukcija razvojnih i proizvodnih kapaciteta fabrike, pre svega u pogledu značajnog investiranja u nabavku savremene specijalizovane merne opreme (veći broj radio-komunikacionih mernih kompleta, analizatora spektra, digitalnih osciloskopa i dr.), čime su se stekli uslovi za praćenje tehnološkog razvoja u oblasti radio-komunikacija.

Tokom 1989. godine Ei Pionir se transformiše u društveno preduzeće, a 12.08.1991. godine u deoničarsko društvo - Ei Pionir D.D.

Aprila 1994. godine ponovo se vrši transformacija u Ei Pionir Holding D.D., koji čine dva društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.): Ei Pionir UKT i Ei Pionir KT. Ova organizaciona struktura je ostala aktuelna do današnjeg dana.

U periodu 1996.-1998. godine realizovan je razvoj i detaljna ispitivanja u eksploatacionim uslovima modernizovane opreme za Automatizovani Sistem Upravljanja kretanjem javnog gradskog putničkog saobraćaja (ASU-2000). Primenom najsavremenijih tehničkih i tehnoloških dostignuća, uz originalan pristup u integraciji sistema, dobijen je vrlo uspešan izvozni proizvod, čiji je kvalitet potvrđen u toku višegodišnje eksploatacije u Moskvi, RF. Primenjena rešenja, uz stalnu nadgradnju, osavremenjavanje i dopunjavanje postojećih funkcija, predstavljaju izvanrednu osnovu za realizaciju vrlo perspektivnih automatizovanih sistema za daljinski nadzor i upravljanje resursima.