Tehnički pregled radio-uređaja

Tehnički pregled radio-stanice, odnosno provera saglasnosti tehničkih karakteristika radio-uređaja sa onima koje su definisane u dozvoli izdatoj od strane Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL), odnosno od strane nadležnog ministarstva (za dozvole izdate pre septembra 2005. godine), predstavlja zakonsku obavezu vlasnika i neophodan je preduslov za legalno korišćenje istih. Prema odredbama novog Zakona o telekomunikacijama, Republička agencija za telekomunikacije je ovlašćena za uređuje i vrši postupak tehničkog pregleda radio stanica.

U cilju efikasnog organizovanja ovih aktivnosti, RATEL sklapa ugovore sa organizacijama koje poseduju kadrovsku i tehničku opremljenost za vršenje ispitivanja i merenja u postupku tehničkog pregleda. Fabrika Ei Pionir UKT je među prvim organizacijama koje su potpisale ovakav ugovor i to za učešće u vršenju tehničkog pregleda sledećih tipova radio-uredaja.

Fabrika Ei Pionir UKT se vršenjem tehničkog pregleda radio-uređaja bavi više od 30 godina. Značajnu referencu iz prethodnog perioda predstavlja dugogodišnje iskustvo u pružanju ovih usluga velikom broju korisnika, pre svega vlasnicima konvencionalnih VHF/UHF radio-uređaja i mreža.

U poslednjih nekoliko godina delokrug rada je proširen i na proveru karakteristika drugih tipova radio-uređaja, pre svega za prenos podataka i digitalizovanog govora, koji rade na frekvencijama iznad 1GHz. U ovom periodu korisnici naših usluga postali su operateri mobilne telefonije MOBTEL, TELEKOM SRBIJA i VIP Mobile, neki od vodećih internet provajdera VERAT, TELEFONIJA, MEDIA WORKS i mnogi drugi.

Samo u poslednjih 10 godina u fabrici Ei Pionir UKT i na lokacijama korisnika širom Srbije izvršen je tehnički pregled preko 5000 radio-stanica različitih tipova.

Foto galerija >>>

Uporedo sa nabavkom modernizovane merne opreme, razrađene su metode za vršenje tehničkog pregleda radio-uređaja koji rade u tehnici proširenog spektra (FHSS i DSSS) u tzv. ISM opsegu (2,4GHz), uređaja za fiksni bežični pristup (WLL na 3,5GHz), mikrotalasnih linkova koji rade u frekvencijskim opsezima 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 i 37GHz, kao i drugih tipova radio-uređaja koji rade u frekvencijskim opsezima do 43GHz. Pored standardnih provera tehničkih karakteristika u laboratoriji, po potrebi se formiraju mobilne ekipe za vršenje tehničkog pregleda u terenskim uslovima, na lokacijama sa fiksno instaliranim radio-uređajima.

Studiozna priprema, koja podrazumeva detaljan uvid u tehničku dokumentaciju i sagledavanje specifičnosti različitih konfiguracija radio-uređaja, obezbeđuje precizno i efikasno vršenje tehničkog pregleda. Korišćenje računarskih resursa i originalnih programskih paketa, kako za ažuriranje baza podataka, tako i za obradu i (tabelarni i grafički) prikaz rezultata relevantnih merenja, omogućava kreiranje verodostojne prateće dokumentacije.

Bogato iskustvo inženjersko-tehničarskog tima garantuje profesionalno pružanje ove vrste usluga, uključujući stručno tumačenje rezultata tehničkog pregleda i podršku u komunikaciji sa organima nadležnim za izdavanje dozvola za rad radio-uređaja.

 

Za sve informacije obratite se na telefone: 6199-038, 6198-703 ili na e-mail adresu:
office@eipionirukt.co.rs