Komunikacioni centri

1. Radio-telefonska konzola RTP-333
2. Daljinska komanda DK-600F

 

• • •  RADIO-TELEFONSKA KONZOLA RTP-333

Radio-telefonska konzola RTP-333 je projektovana i namenjena prvenstveno za racionalno organizovanje Profesionalnih Mobilnih Radio-veza i njihovu integraciju u telefonske veze Kućnih ili Javnih ATC. Jedinstvena rešenja primenjena u RTP-333 obezbeđuju mogućnost za prošireno i efektivno korišćenje radio-telefonskih veza.

Ova sofisticirana oprema pruža mogućnosti pravog Centra Veze, a realizovana je od funkcionalnih modula baziranih na mikroprocesorskom upravljanju.

RTP-333

Osnovne karakteristike:

• 3 VHF/UHF Primopredajnika
• 3 ATC/CB priključka
• Proširene funkcije SPI
• Prosleđenje Primopredajnik-Telefonska linija
• Serijski komunikacioni RS-232 interfejs
• Izdvojene antenske lokacije

Sastav kompleta:

• Manipulativni sto MP-60/6
• Grupa Primopredajnika familije MRS-500 sa izvorima za napajanje (Stabilisani ispravljač i punjač SIP-500)
• Oprema na izdvojenoj lokaciji - "antenska oprema":
  • Kablovski repetitori KRP-500
Stacionarne antene

Radio-telefonska konzola RTP-333 - brošura (649K)

KRP-500

Na lokacijama gde se antene postavljaju na većim rastojanjima od primopredajnika, koriste se Kablovski Repetitori familije KRP-500. Takav koncept pojednostavljuje problem udaljenih antena i odstranjuje moguće oticanje govornih informacija pre zaštite (ukoliko se uz primopredajnik koristi kripto-zaštitni uređaj). Uređaj omogućava razdvajanje antena na zajedničkoj lokaciji radi postizanja EMK, kako bi osnovni komunikacioni parametri primopredajnika - osetljivost i izlazna snaga, bili u potpunosti iskorišćeni.

Kablovski repetiror KRP-500 - brošura (285K)

vrh stranice

 

• • •  DALJINSKA KOMANDA DK-600F

Daljinska komanda DK-600F je projektovana za formiranje Bazne (Upravne) stanice za mreže Profesionalnih Mobilnih Radio-telefonskih veza sa funkcijama Selektivnog Poziva i Identifikacije (SPI).

DK-600F prihvata priključivanje jednog primopredajnika (iz familije MRS-500) i jedne linije ATC (javne ili kućne). Uređaj obezbeđuje sve spoljne komande za priključeni primopredajnik, funkcije podsistema SPI, kao i prosleđenje radio-veze na telefonsku liniju (preko VOX-a). Priključenje printera za štampanje primljenih poziva i registrovanih ID brojeva predstavlja opcionu mogućnost.

Iz osnovne verzije uređaja izvedena je unapređena verzija DK-600F/K, koja osim standardnih funkcija omogućava i interfejs za priključenje kripto-zaštitnog uređaja na primopredajnik.

DK-600F

Osnovne karakteristike:

• Upravljanje funkcijama primopredajnika
• Prosleđenje Primopredajnik-Telefonska linija
• Sve funkcije SPI za Baznu stanicu
• Pamćenje primljenih poziva
• Digitalni sat
• Interfejs za kripto-zaštitni uređaj (varijanta DK-600F/K)
• Interfejs za štampač (opcija)

Sastav kompleta:

• Daljinska komanda DK-600F(/K)
• Primopredajnik familije MRS-500
• Stabilisani izvor napajanja SIP-500
Stacionarna antena
• Uređaj za kripto-zaštitu (sa varijantom DK-600F/K)

Daljinska komanda DK-600F/K - brošura (315K)

vrh stranice